Losinský potok – revitalizace

 

 

Název projektu:  Losinský potok ř. km 0,040 – 0,500 – revitalizace

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006046
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 2 264 367,78 Kč
Celková výše podpory EU: 2 264 367,78 Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 20.7.2018
Datum ukončení realizace projektu: 23.11.2018

Projekt řešil obnovu potočního habitatu pro zvláště chráněné druhy ryb, které se přirozeně vyskytuji v navazujících úsecích a odstranění migračních překážek, čímž došlo k umožnění po i protiproudových migrací. Dále došlo k nastartování přirozených korytotvorných jevů, k oživení úseku toku, který neumožňoval trvalou existenci rybích populací. Dále došlo k umožnění třecí migrace lososovitých ryb a propojení ryb v povodí Sázavy. V rámci stavby došlo k odstranění opevnění koryta toku a jeho nahrazení přírodě blízkými konstrukcemi, zejména záhozy z lomového kamene. Migrační překážky v podobě stupňů byly nahrazeny migračně prostupnými balvanitými skluzy. Jedná se o jednu z prvních revitalizačních akcí na přítocích Sázavy, která kromě obnovy přirozeného koryta řeší i migrační prostupnost v návaznosti na koncepci zprůchodňování říční sítě ČR.

Fotografie: