LP Lažánky – Milonice

 

 

Název projektu: LP Lažánky – Milonice

Registrační číslo: 19/008/08310/564/000155

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.4.2 Zavádění preventivních opatření v lesích

Celkové uznatelné náklady: 4 186 811 Kč
Celková výše podpory EU: 2 072 471
Příspěvek z národních zdrojů: 2 114 340 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 20. 07. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 16. 11. 2021

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajících příčných staveb nacházejících se jihovýchodně od obce Milonice na bezejmenném levostranném přítoku Lažánky v km 4,4 zájmového úseku km 0,040-0,700. Jedná se o obnovu 8 objektů, s výjimkou objektu SO 04, kdy došlo ke kompletnímu odstranění stávajícího stupně a jeho nahrazení přehrážkou s navazující vodní plochou – mokřadem.

V rámci stavby byla provedena obnova zdiva těles, obnova dlažeb příčných stabilizačních objektů, dosypání kamene za objekty a likvidace sedimentů ze zátopy. Dále bylo provedeno kácení dřevin a mýcení náletových křovin. Provedenou úpravou stavebních objektů došlo k jejich stabilizaci a zamezení protékání. Opět plní svoji funkci – transformaci povodňových průtoků, záchyt plavenin a splavenin a stabilizaci koryta toku. Tímto opatřením se v případě zvýšených průtoků předejde škodám na okolních pozemcích, domech a komunikacích.