LS Město Albrechtice-obnova mladých lesních porostů poškozených vichřicí

 

 

Název projektu: LS Město Albrechtice-obnova mladých lesních porostů poškozených vichřicí

Registrační číslo: 19/008/08410/780/000406

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 1 415 640 Kč
Celková výše podpory EU: 700 742 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 714 898 Kč
Kraj: Olomoucký
Datum zahájení realizace projektu: leden 2020
Datum ukončení realizace projektu: prosinec 2021

Projekt byl realizován souborem osvědčených lesnických opatření, která směřují k obnově produkčního i mimo produkčního potenciálu mladých porostů, které byly rozlámány vichřicí z 10. na 11. března 2019.

Na Revíru Krasov proběhlo na cca 10 ha odstranění rozvrácených lesních porostů a příprava ploch před zalesněním. Na 7,11 ha bylo vysazeno přes 41 tis. ks sazenic stanovištně vhodných dřevin, které zajistí budoucí stabilitu a odolnost nového lesního porostu. Výsadby javoru, buku, lípy, olše a borovice byly ochráněny oplocením a repelenty proti okusu spárkatou zvěří. Výsadby byly ožínány proti vlivu buřeně.

Část ploch byla ponechána pro přirozenou obnovu, aby zůstal zachován genofond odolných jedinců, adaptovaných na lokální podmínky. Využito při tom bude legislativních možností, vyplývajících z Opatření obecné povahy, které vydalo MZE ČR v roce 2018.