Mlýnský potok s přítokem

 

 

Název projektu: Mlýnský potok s přítokem

Registrační číslo: 19/008/08310/564/000749

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.4.2 Zavádění preventivních opatření v lesích

Celkové uznatelné náklady: 3 498 286 Kč
Celková výše podpory EU: 1 731 651
Příspěvek z národních zdrojů: 1 766 635 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 06. 08. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 04. 06. 2021

Účelem tohoto projektu byla výstavba 11 ks příčných objektů – průcezných přehrážek na Mlýnském potoce a jeho pravostranném přítoku a dále doplnění opevnění Mlýnského potoka pod stávajícím propustkem. Vymezení úseku je od km 4,700 – 5,200 plus přítok 0,000-0,700. Podle konfigurace terénu byly navrženy tři různé výšky přehrážek, jejichž jádro je tvořeno kamenným záhozem. Za přehrážkami je koryto opevněno skluzem z kamenné rovnaniny uložené na filtračním podsypu. V rámci stavby došlo také k opravě poškození trubní výusti z blízké studánky a k obnovení zaneseného brodu. Realizací výstavby přehrážek na Mlýnském potoku a jeho pravostranném přítoku včetně doplnění opevnění Mlýnského potoka došlo ke stabilizaci koryta a jeho blízkého okolí a zabrání se tak dalším negativním dopadům při vyšších průtocích. Erozní účinky přívalových vod měly za následek prohlubování koryta toku, narušování svahů a zanášení stávajícího propustku.