Mlýnský potok

 

 

Název projektu:  Revitalizace Mlýnského potoka

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0002623
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 2 144 232 Kč
Celková výše podpory EU: 1 312 076 Kč
Kraj: Karlovarský
Datum zahájení realizace projektu: 16.8.2017
Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2018

Projekt řešil odstranění zatrubněních toků, vybudování mělkých zemních koryt. Voda z drenážního systému bude na povrch vedena pomocí navzdouvání podzemní vody v tůních vybudovaných v místě stávajících šachet. Dojde ke zlepšení enviromentálního stravu lokality, zlepšení vodního režimu krajiny a zlepšení životních podmínek živočichů vázaných na vodní stanoviště.

Fotografie: