Mokřady Artmanov

 

Název projektu: Mokřady Artmanov

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012657

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 855 437 Kč
Celková výše podpory EU: 855 437 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: 16.08.2021
Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2021

V rámci realizace byla provedena revitalizace 277 m toku Mušlovského potoka, typického sezónními průtoky. Koryto potoka bylo meandrovitě rozvlněno a doplněno 7 tůněmi.  Aby bylo dosaženo maximální pestrosti biotopů jsou tůně různě hluboké, obtočné i průtočné. Většina z nich je a bude udržována plně osluněná, původní tůň pod lesním rybníčkem, která byla v rámci revitalizace obnovena, bude udržována v zástinu. Plocha nově vytvořených tůní je 2 467 m2.

Pro podporu zvláště chráněných živočichů, jejichž výskyt se v lokalitě prokázal při přípravě projektu, byly vybudovány po krajích tůní úkryty a zimoviště pro obojživelníky. Mimo jiné se v lokalitě prokazatelně vyskytuje ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a čolek horský (Ichthyosaura alpestris). Niva Mušlovského potoka o rozloze cca 13,6 ha, je díky provedeným zásahům lépe a trvaleji sycena vodou a obohacena o nové mokřadní biotopy.