Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Bučovice r. Troubky (Chalara)

 

 

Název projektu: Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Bučovice r. Troubky (Chalara)

Registrační číslo: 20/011/08410/671/000023

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 

Celkové uznatelné náklady: 4 088 365 Kč
Celková výše podpory z EU: 2 023 740 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 2 064 625
Kraj: Olomoucký
Datum zahájení realizace projektu: 1.12.2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.11.2022

Cíl projektu:

V rámci projektu byla realizována lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu na celkové výměře 14,24 ha v okrese Přerov na revíru Troubky. Realizovaná opatření: příprava půdy pro zalesnění s následnou výsadbou dřevinami v počtu 141 400 ks dub, 540 ks habr obecný a 40 ks třešeň ptačí. Výsadby byly oploceny v počtu 19 ks oplocenek. Na závěr byla provedena ochrana založených mladých lesních porostů proti škodlivému působení buřeně, opakovaně v letech 2021 a 2022.