Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Znojmo (Chalara 2)

 

 

Název projektu: Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Znojmo (Chalara 2)

Registrační číslo: 20/011/08410/520/000123

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 106 450 580,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 130 791,-
Kraj: Jihomoravský kraj
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 1. 11. 2021

 

Cílem projektu byla rekonstrukce, obnova porostů poškozených nekrózou jasanu. Výsledkem realizace lesnických opatření je dosažení druhově různorodého lesa, který je stabilnější k výkyvům počasí, odolnější proti chorobám a přirozenější vzhledem k lokalitě. Obnoveno bylo celkem 3,61 ha, na kterých se vysázeli dřeviny: dub letní, javor mléč, olše lepkavá, topol.

Obnovení rozpadajících se porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná péče (ochrana proti buřeni a zvěři) přispěl k obnovení všech společensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.

Před realizací:

Z realizace: