Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Znojmo (Chalara 3)

 

 

Název projektu:

Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Znojmo (Chalara 3)

Registrační číslo: 20/011/08410/564/000134

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 97 449 644 ,- Kč
Celková výše podpory EU: 66 104,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 67 439,- Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 01.11. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30.09. 2021

Cílem projektu byla rekonstrukce byla obnova porostů poškozených nekrózou jasanu. Výsledkem realizace lesnických opatření je dosažení druhově různorodého lesa, který je stabilnější k výkyvům počasí, odolnější proti chorobám a přirozenější vzhledem k lokalitě. Obnoveno bylo celkem 1,16 ha, na kterých se vysázeli dřeviny: dub letní, javor mléč, lípa srdčitá, topol.

Obnovení rozpadajících se porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná péče (ochrana proti buřeni a zvěři) přispěl k obnovení všech společensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.