Obnova lesa Hanušovice

 

 

Název projektu:  Obnova lesních porostů na LS Hanušovice po větrné kalamitě

Registrační číslo:     16/002/08410/671/000006
Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 14 160 660 Kč
Celková výše podpory EU: 7 009 526 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 7 151 134 Kč
Kraj: Olomoucký
Datum zahájení realizace projektu: 10.4.2016
Datum ukončení realizace projektu: 18.12.2017

Projekt byl zaměřen na lesnická opatření, pro obnovy lesních porostů zničených vichřicí, která dne 7.8.2015 zpustošila porosty v okolí Hanušovic a Králického Sněžníku v rozsahu 273 ha. Realizací projektu bylo na ploše 165 ha vysazeno 767 tis. kusů sazenic, ty byly ochráněny proti okusu zvěří a zarůstání buření. Na plochách po vyvrácených porostech byl zahájen proces obnovy a stabilizace lesa, podpory biodiverzity a regenerace přírodních ekosystémů.

Fotografie: