Obnova lesních porostů LS Bruntál po kalamitě – sucho 2020

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů LS Bruntál po kalamitě – sucho 2020

Registrační číslo: 20/011/08410/480/000107

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 

Celkové uznatelné náklady: 9 101 495 Kč
Celková výše podpory EU: 0 
Příspěvek z národních zdrojů: 9 101 495 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: leden 2018
Datum ukončení realizace projektu: prosinec 2020

 

Cíl: Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami. Obnova lesních porostů po abiotických kalamitách.

Z důvodu výkyvů meteorologických podmínek v souvislosti s probíhající globální změnou klimatu dochází k rozsáhlému chřadnutí smrkových porostů. Všechna projektová opatření pro obnovu lesního potenciálu porostů poškozených suchem jsou realizována na LHC 1326 – Bruntál.

Projektovaná opatření:

Rekonstrukce porostů do 40ti let cca. 43 ha: úklid a drcení klestu, dočištění ploch po těžbě.

Zalesnění sadbou cca. 66 ha: jamková a štěrbinová sadba stanovištně vhodných dřevin.

Ochrana výsadeb cca. 132 ha: proti buřeni – opakované vyžínání, proti škodám zvěří letní a zimní nátěry a cca. 6 km lesnického oplocení.

Obnovení rozpadajících se smrkových porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná ochrana proti buřeni a zvěři přispěje k obnovení a stabilizaci všech celospolečensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.

Fotodokumentace: