Obnova lesních porostů LS Nové Město na Moravě

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů LS Nové Město na Moravě

Registrační číslo: 20/011/08410/563/000135

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 10 398 752,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 443 640,-
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

 

Cílem projektu byla rekonstrukce a obnova porostů poškozených suchem na LHC Nové Město na Moravě. Výsledkem realizace lesnických opatření je snížení rozsahu škod způsobených přírodními vlivy abiotické povahy a obnova produkčního potenciálu lesa a všech ostatních funkcí lesa. Obnoveno bylo celkem 7,52 ha, na kterých se vysázely dřeviny: jedle bělokorá, dub zimní, dub letní, jilm vaz, javor klen, lípa srdčitá a buk lesní.

Obnovení rozpadajících se smrkových porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná péče (ochrana proti zvěři) přispěl k obnovení všech společensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.

Před realizací:

Z realizace: