Obnova lesních porostů LS Pelhřimov

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů LS Pelhřimov

Registrační číslo: 20/011/08410/563/000065

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

 

Celkové uznatelné náklady: 1 857 767,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů:  1 360 381,- Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 1.10.2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

 

Cílem projektu byla rekonstrukce a obnova porostů poškozených suchem na LHC Špičák. Výsledkem realizace lesnických opatření je snížení rozsahu škod způsobených přírodními vlivy abiotické povahy a obnova produkčního potenciálu lesa a všech ostatních funkcí lesa. Obnoveno bylo celkem 4,06 ha, na kterých se vysázely dřeviny: jedle bělokorá, buk lesní, modřín opadavý, douglaska tisolistá, dub zimní, javor klen.

Obnovení rozpadajících se smrkových porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná péče (ochrana proti buřeni a zvěři) přispěl k obnovení všech společensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.

Po realizaci: