Obnova lesních porostů LS Telč

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů LS Telč

Registrační číslo: 20/011/08410/531/000108

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 26 096 969,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 11 634 258,-
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 01.11.2020
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2022

Cílem projektu byla rekonstrukce a obnova porostů poškozených suchem na LHC Telč a LHC Jemnice. Výsledkem realizace lesnických opatření bude snížení rozsahu škod způsobených přírodním vlivy abiotické povahy a obnova produkčního potenciálu lesa a všech ostatních funkcí lesa na ploše cca 63,18 ha, na kterých se vysázely dřeviny: buk lesní, dub letní, dub zimní, douglaska tisolistá, jedle bělokorá, jilm horský, jasan ztepilý, javor klen, lípa srdčitá, modřín opadavý, olše lepkavá.

Obnovení rozpadajících se smrkových porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná péče (ochrana proti zvěři) přispěl k obnovení všech společensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.

Před realizací:

Po realizaci: