Obnova lesních porostů LS Vítkov po kalamitě-sucho 2020

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů LS Vítkov po kalamitě-sucho 2020

Registrační číslo: 20/011/08410/480/000177

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Cíl projektu: Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami. Obnova lesních porostů po abiotických kalamitách.

Celkové uznatelné náklady: 3 838 176 Kč
Celková výše podpory EU: 1 899 897 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 938 279 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: 01. 05. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2021

Výsledkem realizace lesnických opatření je snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy a obnova produkčního potenciálu lesa a všech ostatních funkcí lesa.

Realizovaná opatření: příprava ploch po kalamitních těžbách (úklid a drcení klestu, dočištění ploch po těžbě) celkem 15,16 ha. Výsadba stanovištně vhodných dřevin na 32,36 ha. Opakovaná ochrana výsadeb proti buřeni mechanická i chemická celkem na 69,42 ha. Nátěry proti poškození zvěří: celkem 31,16 ha, přes 4 km drátěného oplocení.

Projekt byl realizován na území silně postiženém kalamitou. Obnovení rozpadajících se smrkových porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná ochrana proti buřeni a zvěři přispěla k obnovení a stabilizaci všech celospolečensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.