Obnova lesních porostů po kalamitách na LS Litoměřice – sucho 2019

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách na LS Litoměřice – sucho 2019

Registrační číslo: 20/011/08410/342/000005

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova

 

Celkové uznatelné náklady: 3 142 399 Kč
Příspěvek z národních zdrojů:                   3 046 061
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2021
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci odumírajících a suchých mladých porostů smrku ztepilého v LO České středohoří. V důsledku změn klimatických podmínek, zejména srážkového deficitu během vegetačního období v posledních několika letech, došlo ke chřadnutí smrkových porostů u všech věkových stupňů, a to jak uměle vysazených, tak porostů vzniklých z přirozené obnovy.

Projekt zahrnuje lesní porosty do 40 let věku v nadmořské výšce mezi 400 až 545 m n. m., nacházející se na pozemcích či jejich částí v katastrálních územích Miřejovice, Srdov, Soběnice, Horní Týnec a Konojedy u Úštěku.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (výřez, vyvezení hmoty nebo rozštěpkování frézou) na ploše 7,04 ha a mechanická příprava půdy na ploše 6,52 ha. Rozloha zalesnění činila 8,97 ha a bylo vysázeno 79,13 tis. ks obalených sazenic buku lesního. Ochrana sazenic proti zvěři je zajištěno výstavbou dřevěných oplocenek v celkové délce realizovaného oplocení 7,06 km a ochrana proti buřeni řešena ožínáním na ploše výsadby.