Obnova lesních porostů po větrných kalamitách na LS Kraslice

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů po větrných kalamitách na LS Kraslice

Registrační číslo: 20/011/08410/341/000003

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 2 961 629 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 2 961 629 Kč
Kraj: Karlovarský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

 

Cílem projektu bylo zahájit proces obnovy funkčního potenciálu lesa ve všech jeho funkcích. Jedná se o katastrální území obcí Stříbrná, Kraslice, Bublava, Jindřichovice, Šindelová, Nejdek a Přebuz, která byla zasažena větrnou kalamitou. Lesní porosty byly vyvráceny a rozlámány v mimořádném rozsahu.

V rámci projektu byla realizována umělá obnova na ploše cca 55 ha, přičemž na cca 10 ha se vyskytuje přirozená obnova smrku a buku. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buření). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti klikorohu borovému a okusu zvěří.

Výsadbou stanovištně vhodných dřevin pomocí tradičních lesnických postupů zajišťujících prostorovou, druhovou a věkovou pestrost obnovovaných porostů, bude docíleno lepšího zdravotního stavu lesních porostů a zvýšena jejich stabilita a odolnost vůči extrémním klimatickým jevům.

Před realizací:

Z realizace: