Obnova lesních porostů poškozených suchem na LS Šternberk

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů poškozených suchem na LS Šternberk

Registrační číslo: 17/005/08410/671/000439

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 1 869 346 Kč
Celková výše podpory EU: 925 326 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 944 020
Kraj: Olomoucký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 10. 12. 2018

Extrémní nedostatek srážek v roce 2015 a následující dlouhodobé sucho způsobilo chřadnutí stromů a ztrátu odolnosti lesních porostů na mnoha lokalitách České republiky. Porosty na revírech Horní Žleb, Šternberk, Bělkovice, Domašov a Bradlo, které patří pod Lesní správu Šternberk, jsou usycháním postiženy extrémně. Obnovu lesa a jeho trvalou udržitelnost i ve změněných klimatických poměrech, řeší lesníci výsadbami odolnějších dřevin a jejich ochranou.

V rámci projektu byla provedena příprava půdy před zalesněním na celkové ploše 2,63 ha, vysazeno 105 950 ks sazenic, především buku, jedle, modřínu, lípy, javoru, třešní a jeřábu. Následně byly výsadby ochráněny výstavbou oplocení celkem 2,25 km. Individuálně byla vyžata vzrostlá buřeň kolem sazenic a následně ošetřeny nátěrem proti okusu zvěří. Celkové náklady na ochranu mladých lesních porostů činily 632 136,- Kč. Na ploše téměř 15 ha byl zahájen proces obnovy lesního ekosystému, posílení jeho stability i odolnosti vůči klimatickým výkyvům.