Obnova porostů LS Buchlovice

 

 

Název projektu: Obnova porostů na LS Buchlovice

Registrační číslo: 20/011/08410/672/000010

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 

Celkové uznatelné náklady: 4 543 144,- Kč
Celková výše podpory z EU: 2 248 856,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů:                   2 294 288,- Kč
Kraj: Zlínský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Cílem projektu byla realizace opatření vedoucích k obnově lesních porostů chřadnoucích a rozpadajících se vlivem výskytu virového onemocnění Chalara fraxinea (či Hymenoscyphus fraxineus) způsobující hynutí porostů jasanu ztepilého, čímž došlo k plošnému odumírání celých porostních skupin. Projekt byl realizován na Lesní správě Buchlovice na LHC Kroměříž a LHC Buchlovice.

Součástí projektu bylo zalesnění (obnova) kalamitních ploch dubem (převážně dubem letním, výška sazenic 36-50 cm) s následnou ochranou kultur proti buřeni. Všechny obnovené plochy byly oploceny.

Realizací projektu došlo k obnově produkčního potenciálu lužních lesů, včetně podpory řady dalších mimoprodukčních funkcí lesa. Došlo k založení mladých dubových porostů, který odpovídá lužnímu stanovišti s prvotní ochranou proti působení nepříznivým vlivům.

Celkem byla v rámci projektu provedena výsadba v rozsahu 163 100 ks sazenic dubu na výměře 16,31 ha. Ochrana mladých lesních porostů byla zajištěna kombinací chemické ochrany a převážně ručního ožínání. Rovněž bylo plánováno i ošetřování porostů strháváním plaménku (Clematis sp.) na části plochy a také mechanického odstranění škodících dřevin, ke kterému nakonec bylo přistoupeno jen mininálně, neboť v době realizace projektu se již na obnovovaných plochách nevyskytoval. Celková plocha oplocení provedena v rámci řešení projektu činí 7,683 km.

Po realizaci