Obnova porostů na LHC Strážnice

 

 

Název projektu: Obnova porostů na LHC Strážnice

Registrační číslo: 19/008/08410/672/000825

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 5 593 387 Kč
Celková výše podpory EU: 2 768 726 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 2 824 661 Kč
Kraj: Zlínský, Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Cílem projektu bylo eliminovat škody na lesních porostech s vysokým zastoupením jasanu ztepilého v lužních porostech. Porosty poškozené nekrózou jasanu – Chalara fraxinea byly v rámci projektu obnoveny umělou výsadbou s převahou dubu a s přimíšenou lípou a habrem na výměře 20,58 ha. Kromě vlastní obnovy porostů byla provedena také následná ochrana proti buřeni. Všechny plochy byly oploceny. Realizace projektu byla provedena na revíru Luh v okrese Uherské Hradiště a na revíru Strážnice v okrese Hodonín na lesním hospodářském celku Strážnice.