Obnova porostů na LHC Velká

 

 

Název projektu: Obnova porostů na LHC Velká

Registrační číslo: 20/011/08410/672/000014

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 874 595 Kč
Celková výše podpory EU: 432 924 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 441 671 Kč
Kraj: Zlínský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

 

Cílem projektu bylo eliminovat škody na lesních porostech s vysokým zastoupením jasanu ztepilého v hřebenové partii Bílých Karpat. Porosty poškozené nekrózou jasanu – Chalara fraxinea byly v rámci projektu obnoveny umělou výsadbou, v počtu 33 120 ks BK, 1800 JL a 8 940 ks KL na výměře 5,96 ha. Kromě vlastní obnovy porostů byla provedena také následná ochrana proti buřeni a proti zvěři nátěry, na části plochy byla vybudována jedna oplocenka v délce 480 m. Realizace projektu na revíru Vápenky v k.ú. Strání ve Zlínském kraji.