Pístovecký potok – přehrážky

 

 

Název projektu: Pístovecký potok – přehrážky

Registrační číslo: 17/004/08420/563/000079

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Celkové uznatelné náklady: 3 533 000 Kč
Celková výše podpory EU: 1 620 154
Příspěvek z národních zdrojů: 1 652 886 Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018

Účelem tohoto projektu byla rekonstrukce a oprava pěti stávajících kamenných přehrážek, které se nacházejí u obce Víska na Třebíčsku, které byly v havarijním stavu. Kamenná přehrážka v ř. km 0,860 na Pístoveckém potoce zůstala zachována, došlo k přespárování a zajištění stability přehrážky z obou stran konstrukcí balvanitého skluzu. U přehrážky ř. km 0,830 došlo pouze k přespárování. Na LP Pístoveckého potoka v ř. km 0,120 a 0,197 stavební práce spočívaly ve vybourání a opětovnému vybudování nových přehrážek betonových s kamenným obkladem, v ř. km 0,500 došlo pouze k přespárování. Výsledkem realizace je stabilizace a zamezení protékání kamenných přehrážek, které budou opět plnit svoji funkci a to transformace povodňových průtoků, záchyt plavenin a splavenin. Stavba svým charakterem přispívá k ochránění okolních pozemků před zvýšenými průtoky v korytě toku a chrání tak obyvatelstvo před účinky povodňových průtoků.