Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech CHKO a EVL Beskydy v oblasti Veřovických vrchů

 

Název projektu:

Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech CHKO a EVL Beskydy v oblasti Veřovických vrchů

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_057/0006021

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Celkové uznatelné náklady: 993 246,00 Kč
Celková výše podpory EU: 844 259,10 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: 21. 3. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30.4.2023

Cílem projektu je obnova lesních porostů s dřevinnou skladbou blízkých zlepšení přírodních poměrů vybraných částí porostů ve střední části CHKO a EVL Beskydy. Projekt řeší počátek změny druhové skladby porostů, aby v dlouhodobém výhledu došlo k vytvoření porostů s původní druhovou skladbou. Všechna opatření přispívají k zajištění péče o CHKO a lokality soustavy Natura 2000. Opatření jsou umístěna do dosavadních porostů smrkových nebo převážně smrkových a jejich realizací tak dojde ke zvýšení biodiverzity porostů a k částečné obnově původní krajinné struktury. Opatření byla provedena na výměře 27,400 ha.

Fotografie: