PR Plačkův les a říčka Šatava

 

 

Název projektu:  Zprůtočnění revitalizační soustavy v PR Plačkův les a říčka Šatava

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002686
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Celkové uznatelné náklady: 2 994 222 Kč
Celková výše podpory EU: 2 994 222 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2017

Projekt s názvem Zprůtočnění revitalizační soustavy v PR Plačkův les a říčka Šatava byl dokončen na konci roku 2017. Opatření bylo provedeno na základě hydrologické studie vypracované pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Životního prostředí, ze které vyplynulo, že stávající vodní režim v přírodní rezervaci Plačkův les a říčka Šatava není zcela vyhovující. Proto nechal krajský úřad ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. zpracovat projektovou dokumentaci s opatřeními, která měla za cíl hydrologické poměry v lokalitě zlepšit. Vlastní realizace navržených opatření spočívala v pročištění stávajících vodních příkopů a zbudování nových vodotečí, které umožní rozvedení vody v lužním lese. Pro potřebu manipulace s hladinou vody byla v korytech revitalizovaných příkopů navržena soustava vzdouvacích stavidel (10 ks), které umožňují vzdouvání hladiny v přilehlém území i rozdělování průtoků do jednotlivých kanálů revitalizační soustavy dle potřeb ochrany přírody a lesa. V místech křížení vodních příkopů s lesními cestami byly zbudovány trubní propustky (2 ks) a průsaková žebra. Obnoveny nebo nově vytvořeny byly i tři periodické vodní tůně v o celkové výměře 0,43 ha.

Fotografie: