Přeměna PND na LS Klášterec – západ 2021-2022

 

 

Název projektu: Přeměna PND na LS Klášterec – západ 2021-2022

Registrační číslo: 20/011/08530/342/000051

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 

Celkové uznatelné náklady: 27 183 715 Kč
Celková výše podpory z EU: 13 455 938 Kč
Příspěvek z národních zdrojů:                   13 727 777
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1.5.2021
Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2022

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (porostů smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou, poškozených bříz a modřínů) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 800 až 920 m n. m. Jedná se o lesní porosty nacházející se na pozemcích či jejich částí v katastrálních území Podmilesy, Nová Víska u Domašína, Kovářská, Černý Potok, Dolina, Háj u Loučné pod Klínovcem, Kamenné, Kotlina, Mýtinka, Vykmanov u Měděnce, Osvinov, Srní u Boče a České Hamry u Vejprt. Převažující část porostů je zařazena v pásmu ohrožení imisemi A.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (výřez, vyvezení hmoty nebo rozštěpkování frézou) na ploše 140,15 ha a mechanická a chemická příprava půdy na ploše 96,55 ha. Rozloha zalesnění činila 128,38 ha a bylo vysázeno 583,468 tis. ks sazenic v druhové skladbě – buk lesní, lípa velkolistá, jedle bělokorá, javor klen, jeřáb ptačí, smrk ztepilý a bříza pýřitá. Ke 352,64 tis. ks sazenic bylo aplikováno přihnojení tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buřeni) a chemická ochrana sazenic (proti klikorohu borovému a hlodavcům).