Přeměna PND na LS Litvínov – LHC Litvínov (LR 3,4)

 

 

Název projektu: Přeměna PND na LS Litvínov – LHC Litvínov (LR 3,4)

Registrační číslo: 20/011/08530/342/000113

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 

Celkové uznatelné náklady: 20 880 278 Kč
Celková výše podpory z EU: 10 335 737 Kč
Příspěvek z národních zdrojů:                   10 544 541 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1.4.2021
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

 

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (převážně smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 725 až 920 m n. m. Jedná se o lesní porosty nacházející se na pozemcích či jejich částí v katastrálních území Fláje, Lom u Mostu, Loučná u Lomu, Meziboří u Litvínova a Dlouhá Louka. Převažující část porostů je zařazena v pásmu ohrožení imisemi A.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (snížení zakmenění, výřez, vyvezení hmoty nebo rozštěpkování frézou) na ploše 107,74 ha a mechanická a chemická příprava půdy na ploše 103,28 ha. Rozloha zalesnění činila 103,74 ha a bylo vysázeno 405,542 tis. ks sazenic v druhové skladbě – buk lesní, jeřáb ptačí, borovice lesní (náhorní ekotyp), smrk ztepilý, bříza pýřitá, dub zimní a modřín opadavý. Přihnojování kultur pomalu rozpustným hnojivem na ploše 7,82 ha (46,68 tis. ks sazenic). Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěři) a individuální ochrana oplůtky 4,962 tis ks stromků.