Přeměna porostů náhradních dřevin na LS Horní Blatná

 

 

Název projektu: Přeměna porostů náhradních dřevin na LS Horní Blatná

Registrační číslo: 20/011/08530/341/000009

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin

 

Celkové uznatelné náklady: 1 225 004 Kč
Celková výše podpory z EU: 606 376 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 618 628 Kč
Kraj: Karlovarský
Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2021
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin s vysokým zastoupením smrku pichlavého a listnatých dřevin, které nejsou cílovými dřevinami. Jedná se o lesní porost nacházející se na pozemcích či jejich částí v katastrálním území obce Vrch. Porost je zařazen v pásmu ohrožení imisemi A.

V rámci projektu byla řešena rekonstrukce porostu (snížení zakmenění, výřez a vyvezení hmoty) a chemická příprava půdy na ploše 6,72 ha. Rozloha zalesnění činila 6,72 ha a bylo vysázeno celkem 30,26 tis. ks sazenic v druhové skladbě – buk lesní a smrk ztepilý. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty a výstavba oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buření) a chemická ochrana sazenic proti klikorohu borovému.

Před realizací:

Realizace – výřez a vyvezení hmoty:

Po realizaci: