Projekt přeměny PND 2018–2019 na LHC Klášterec – západní region

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND 2018–2019 na LHC Klášterec – západní region

Registrační číslo: 17/004/08530/342/000048

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 26 462 542 Kč
Celková výše podpory EU: 13 098 958 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 13 363 584 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2019

 

Cílem projektu byla rekonstrukce rozpadajících se porostů náhradních dřevin (zejména smrku pichlavého) rostoucích ve svazích a na náhorním platu Krušných hor, nacházejících se v pásmu ohrožení imisemi A a B (převažuje PO A). Většina řešených porostů se nachází v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Novodomské rašeliniště-Kovářská v nadmořské výšce mezi 700 – 1 000 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Domašín, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem, Měděnec, Perštejn a Výsluní.

V rámci projektu proběhla rekonstrukce porostů (výřez jedinců, hrázkování dř. hmoty do valů či hromad, vyvezení dř. hmoty, štěpkování) na ploše 169,02 ha, mechanická a chemická příprava půdy, výsadba 674,83 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, lípa srdčitá i velkolistá, jedle bělokorá, jeřáb ptačí. K vysazeným sazenicím bylo aplikováno pomalu rozpustné hnojivo. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání nebo využití herbicidů (ochrana proti zarůstání buření). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti hlodavcům a klikorohovi.

Některé lokality s porosty dřevin patří mezi důležité z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. U předmětných porostů byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a podporující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Před realizací:

Po realizaci: