Projekt přeměny PND 2018-2019 na LHC Telnice

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND 2018-2019 na LHC Telnice

Registrační číslo: 17/004/08530/342/000042

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 5 311 535 Kč
Celková výše podpory EU: 2 172 900 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 2 216 798 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2019

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (většinou porostů smrku pichlavého) rostoucích na náhorním platu Krušných hor v nadmořské výšce mezi 750 až 820 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Dubí, Telnice a Petrovice. Převažující část porostů roste v pásmu ohrožení imisemi B. Část řešených porostů se nalézá v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblasti Východní Krušné hory.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (výřez, rozřezání a uložení dřevní hmoty do pruhů nebo vyvezení) na ploše 25,55 ha. Příprava půdy proběhla na ploše přibližně 12,38 ha. Rozloha zalesnění činila 23,98 ha. Bylo vysázeno 110,94 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, jedle bělokorá a jeřáb ptačí. K sazenicím bylo aplikováno hnojivo. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buřeni). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti klikorohu borovému a hlodavcům.

Některé lokality s porosty dřevin patří mezi zásadní z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. U předmětných porostů byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a umožňující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Před realizací:

Po realizaci: