Projekt přeměny PND na LHC Ještěd

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Ještěd

Registrační číslo: 19/008/08530/451/000249

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 543 980 Kč
Celková výše podpory EU: 266 577 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 271 963 Kč
Kraj: Liberecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2021

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (smrku pichlavého) rostoucích na ještědském hřebeni, negativně ovlivněných rychle se šířící kloubnatkou smrkovou, vyžadujících jejich urychlenou přeměnu porostu na dřeviny cílové.

Lesy po imisní kalamitě v 80. letech minulého století jsou postupně přeměňovány a PND jsou nahrazovány cílovými dřevinami tak, aby lesní porosty byly druhově pestré, stabilní bez škůdců a dalších negativních vlivů. Urychlená přeměna PND má pozitivní vliv na zdravotní stav a stabilitu lesních porostů na ještědském hřebeni. Tyto porosty zasahují i do přírodní památky Terasy Ještědu.

Rekonstrukce probíhala snížením zakmenění odstraněním nežádoucích jedinců náhradních dřevin ve stávajících porostech SMP a vytvoření prostoru pro prosadby cílovými dřevinami (BK, KL a SM). Z celkové plochy porostů 44,51 ha, kterými procházely obnovní prvky, bylo na redukované ploše 20,56 ha provedeno odstranění porostu výřezem s hrázkováním a uskutečněna prosadba v množství 3,8 tis. kusů sazenic na redukované ploše 6,88 ha. Pro ochranu listnáčů realizována oplocenka o délce 0,21 km. Na celém obnovním prvku se tedy nezalesňuje a prosazují se cílové dřeviny do volných mezer. Realizované výkony v obnovních prvcích odpovídaly skutečným potřebám obnovy.  

Před realizací:

Po realizaci: