Projekt přeměny PND na LHC Klášterec (LR 16, 17) – PRV 8. kolo 2019

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Klášterec (LR 16, 17) – PRV 8. kolo 2019

Registrační číslo: 19/008/08530/342/000992

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 17 388 704 Kč
Celková výše podpory EU: 8 607 408 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 8 781 296 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12. 2021

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (většinou porostů smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 780 až 880 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Kovářská, Černý Potok, Dolina a Horní Halže. Převažující část porostů roste v pásmu ohrožení imisemi A. Rekonstruované porosty se nalézají v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (výřez, vyvezení hmoty nebo seštěpkování) na ploše 64,71 ha a mechanická příprava půdy na ploše 9,02 ha. Rozloha zalesnění činila 63,91 ha a bylo vysázeno 284,37 tis. ks sazenic v druhové skladbě – buk lesní, lípa velkolistá, jedle bělokorá, javor klen, smrk ztepilý a modřín. Ke 105 tis. ks sazenic bylo aplikováno přihnojení tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buřeni) a chemická ochrana sazenic (proti klikorohu borovému a hlodavcům).

Lokality s porosty dřevin patří mezi významné z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného.

Před realizací:

Po realizaci: