Projekt přeměny PND na LHC Klášterec (LR 5) – PRV 8. kolo 2019

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Klášterec (LR 5) – PRV 8. kolo 2019

Registrační číslo: 19/008/08530/342/000990

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 11 893 882 Kč
Celková výše podpory EU: 5 887 471 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 6 006 411 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12. 2021

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (většinou porostů smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 740 až 930 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Černý potok a Přísečnice. Převažující část porostů roste v pásmu ohrožení imisemi A. Rekonstruované porosty se nalézají v oblasti Natura 2000.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (bagr pásový, fréza) a příprava půdy chemicky v pruzích na celkové ploše 87,79 ha. Rozloha zalesnění činila 63,03 ha a bylo vysázeno 211,05 tis. ks sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, jedle bělokorá a javor klen. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty a vlnou nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buřeni) a chemická a mechanická ochrana sazenic (proti klikorohu borovému).

Lokality s porosty dřevin patří mezi významné z hlediska ochrany vodního zdroje a navazují na ptačí oblast výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného.

Před realizací:

Po realizaci: