Projekt přeměny PND na LHC Litvínov

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 1, LR 6, LR 8

Registrační číslo: 18/006/08530/342/000062

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin

Operace 8.5.3        Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 23 789 954,56 Kč
Celková výše podpory EU: 9 658 562 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 9 853 685 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020

Cílem projektu byla rekonstrukce rozpadajících se porostů náhradních dřevin – poškozených porostů především smrku pichlavého. Řešené území se nachází ve svazích a na náhorním platu Krušných hor, v pásmu ohrožení imisemi A i B, část v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Východní Krušné hory v nadmořské výšce mezi 740–900 m.n.m. Jedná se o katastrální území obcí Osek, Moldava, Košťany, Dubí a Český Jiřetín. V rámci projektu proběhla rekonstrukce porostů (výřez, uložení do pruhů, vyvezení nebo seštepkovaní frézou) na ploše 71,27ha. Bylo vysázeno 325,05 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, borovice lesní, douglaska tisolistá, jedle bělokorá, jilm horský, javor klen. K vysazeným sazenicím bylo aplikováno hnojivo. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buřeni). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti klikorohu borovému a hlodavcům. Některé lokality s porosty dřevin patří mezi zásadní z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. U předmětných porostů byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a umožňující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Před realizací:

 

Po realizaci: