Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 3) – PRV 8. kolo 2019

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 3) – PRV 8. kolo 2019

Registrační číslo: 19/008/08530/342/000991

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 4 969 848 Kč
Celková výše podpory EU: 2 460 074 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 509 774 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12. 2021

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (většinou porostů smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 820 až 860 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Dlouhá Louka. Převažující část porostů roste v pásmu ohrožení imisemi A. Rekonstruované porosty se nalézají v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblasti Východní Krušné hory.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (výřez a vyvezení dřevní hmoty) a příprava půdy chemicky a dozerem na ploše 24,28 ha. Rozloha zalesnění činila 24,28 ha a bylo vysázeno 90,14 tis. ks sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, borovice – náhorní ekotyp, bříza pýřitá a modřín. K části sazenic (28,81 tis. Ks) bylo aplikováno přihnojení pomalu rozpustným hnojivem. Ochrana sazenic byla řešena výstavbou kovových oplocenek nebo nátěry kultur neoplocených ploch.

Lokality s porosty dřevin patří mezi významné z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného.

Před realizací:

Po realizaci: