Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 5,6) – PRV 8. kolo 2019

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Litvínov (LR 5,6) – PRV 8. kolo 2019

Registrační číslo: 19/008/08530/342/000993

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 21 797 151 Kč
Celková výše podpory EU: 10 789 589 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 11 007 562 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12. 2021

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (většinou porostů smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 790 až 850 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Domaslavice, Košťany, Moldava, Nové Město u Mikulova, Dlouhá louka a Nová Ves u Oseka. Převažující část porostů roste v pásmu ohrožení imisemi B. Rekonstruované porosty se nalézají v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblasti Východní Krušné hory.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (výřez, vyvezení nebo štěpkování části hmoty) na ploše 86,39 ha, příprava půdy mechanizovaně a chemicky na ploše 73,76 ha. Rozloha zalesnění činila 65,05 ha a bylo vysázeno 331,47 tis. ks sazenic v druhové skladbě – buk lesní, jedle bělokorá, jilm horský, javor klen, olše lepkavá, smrk ztepilý, borovice lesní – náhorní ekotyp a modřín opadavý. Ke 175,36 tis. ks sazenic bylo aplikováno přihnojení tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem. Ochrana sazenic (ochrana proti okusu zvěří) byla řešena ošetřením sazenic repelenty (121,92 tis. ks) a výstavbou horských drátěných oplocenek a oplocenek z kovového materiálu.

Některé lokality s porosty dřevin patří mezi významné z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného.

Před realizací:

Po realizaci: