Projekt přeměny PND na LHC Litvínov

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR 5

Registrační číslo: 18/006/08530/342/000063

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3        Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 45 398 480,62 Kč
Celková výše podpory EU: 18 506 512 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 18 880 382 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020

V rámci projektu proběhla rekonstrukce rozpadajících se porostů náhradních dřevin – výřez odumírajících jedinců, uložení hmoty do pruhů/vyvezení hmoty mimo porost/seštepkovaní hmoty na celkové ploše 142,36 ha. Do připravené půdy bylo vysázeno 670,35 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, jedle bělokorá, modřín opadavý, borovice lesní, dub zimní, jilm horský, lípa srdčitá, bříza pýřitá a jeřáb ptačí. K vysazeným sazenicím bylo aplikováno hnojivo. Ochrana proti okusu zvěří byla řešena výsadbou do oplocenek nebo nátěry sazenic rostoucích mimo oplocenky repelentními přípravky. Druhová skladba zohledňuje přírodní podmínky lokalit.  Některé lokality s porosty dřevin patří mezi zásadní z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. U předmětných porostů byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a umožňující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Řešené území se nachází ve svazích a na náhorním platu Krušných hor, v pásmu ohrožení imisemi A i B, část v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Východní Krušné hory. Jedná se o katastrální území obcí Český Jiřetín, Meziboří, Lom a Osek

Před realizací:

Po realizaci: