Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 6. kolo 2018

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 6. kolo 2018

Registrační číslo: 18/006/08530/342/000056

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 23 521 592,93 Kč
Celková výše podpory EU: 9 622 464 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 9 816 858 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020

Cílem projektu byla rekonstrukce rozpadajících se porostů náhradních dřevin – poškozených porostů především smrku pichlavého, rostoucích v pásmu ohrožení imisemi A a B ve svazích a na náhorním platu Krušných hor. Řešené porosty se nachází v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Východní Krušné hory v nadmořské výšce mezi 650–880 m n. m., jedná se o katastrální území obcí Dubí, Krupka, Petrovice a Telnice.

V rámci projektu proběhla rekonstrukce porostů (výřez jedinců, uložení do pruhů, vyvezení) na ploše 73,52 ha. Bylo vysázeno 319,48 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, lípa srdčitá, jeřáb ptačí. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty, ochrana terminálu ovčí vlnou nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání nebo využití herbicidů (ochrana proti zarůstání buření). Rovněž byla provedena chemická i mechanická ochrana sazenic proti klikorohu borovému. Některé lokality s porosty dřevin patří mezi zásadní z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. U předmětných porostů byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a umožňující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Před realizací:

 

Po realizaci: