Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 8. kolo 2019

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 8. kolo 2019

Registrační číslo: 19/008/08530/342/000995

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 16 988 357 Kč
Celková výše podpory EU: 8 409 236 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 579 121 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12. 2021

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (většinou porostů smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 640 až 860 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Cínovec, Horní Krupka, Habartice u Krupky a Krásný les v Krušných horách. Převažující část porostů roste v pásmu ohrožení imisemi A. Rekonstruované porosty se nalézají v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblasti Východní Krušné hory.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (výřez, rozřezání a uložení dřevní hmoty do pruhů nebo vyvezení) a příprava půdy na ploše 73,76 ha. Rozloha zalesnění činila 65,75 ha a bylo vysázeno 255,79 tis. ks sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, jedle bělokorá, jeřáb ptačí, javor klen a modřín. K sazenicím bylo aplikováno přihnojení tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buřeni) a chemická ochrana sazenic (proti klikorohu borovému).

Některé lokality s porosty dřevin patří mezi významné z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného.

Před realizací:

Po realizaci: