Projekt přeměny PND na LS Klášterec západ

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LS Klášterec západ – PRV 6. kolo 2018

Registrační číslo: 18/006/08530/342/000061

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 

Celkové uznatelné náklady: 29 690 237,39 Kč
Celková výše podpory EU: 12 230 788 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 12 477 876 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020

Cílem projektu byla rekonstrukce rozpadajících se porostů náhradních dřevin (smrku pichlavého, náhradních listnatých dřevin), rostoucích ve svazích a na náhorním platu Krušných hor v pásmu ohrožení imisemi A a B (převažuje PO A). Řešené porosty se nachází v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Novodomské rašeliniště-Kovářská v nadmořské výšce mezi 700–1020 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Kryštofovy Hamry, Kovářská, Vejprty, Loučná pod Klínovcem, Domašín, Měděnec, Perštejn a Krásný Les.

V rámci projektu proběhla rekonstrukce porostů (výřez jedinců, uložení do pruhů, vyvezení nebo štěpkování) na ploše 155,72 ha. Bylo vysázeno 554,66 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, lípa srdčitá, javor klen, bříza pýřitá a jedle bělokorá. K vysazeným sazenicím bylo aplikováno pomalu rozpustné hnojivo. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buření). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti klikorohu borovému a hlodavcům. Některé lokality s porosty dřevin patří mezi zásadní z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. U předmětných porostů byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a umožňující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Před realizací:

Po realizaci: