Projekt přeměny PND na LS KLášterec

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND na LS Klášterec východ – PRV 6. kolo 2018

Registrační číslo:    18/006/08530/342/000057

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 

Celkové uznatelné náklady: 11 983 632,48 Kč
Celková výše podpory EU: 4 799 505 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 4 896 465 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020

Cílem projektu byla rekonstrukce rozpadajících se porostů náhradních dřevin, především smrku pichlavého, rostoucích ve svazích a na náhorním platu Krušných hor v pásmu ohrožení imisemi A a B (převažuje PO A). Část řešených porostů se nachází v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Novodomské rašeliniště-Kovářská. Řešené lokality jsou v nadmořské výšce mezi 720–900 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Kryštofovy Hamry, Hora Svatého Šebestiána, Výsluní, Místo a Křimov.

V rámci projektu proběhla rekonstrukce porostů (výřez jedinců, uložení do pruhů, vyvezení nebo štěpkování) na ploše 45,03 ha. Bylo vysázeno 229,58 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, borovice lesní a jedle bělokorá. K vysazeným sazenicím bylo aplikováno pomalu rozpustné hnojivo. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání nebo využití herbicidů (ochrana proti zarůstání buření). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti hlodavcům.

 

Před realizací:

Po realizaci: