Projekt přeměny PND na LS Litvínov

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND 2018-2019 na LS Litvínov

Registrační číslo: 17/004/08530/342/000046

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 17 196 985 Kč
Celková výše podpory EU: 8 512 507 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 8 684 478 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 15.10.2019

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin, zejména smrku pichlavého, rostoucích na náhorním platu Krušných hor, nacházejících se v pásmu ohrožení imisemi A a B (převažuje PO B). Projektem řešené porosty se nalézají v oblasti Natura 2000 Ptačí oblast Východní krušné hory v nadmořské výšce mezi 680 až 890 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Český Jiřetín, Klíny a Osek.

V rámci projektu se řešila rekonstrukce porostů (výřez jedinců, vyvezení nebo štěpkování) na ploše 199,67 ha. Původní bagrové kopce, včetně pozůstatků odvodňovací sítě, byly mechanicky upraveny – srovnány dozerem, bagrem, při respektování pravidelného rozprostření organické hmoty po ploše úprav. Vysázelo se 84,34 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, bříza pýřitá, jeřáb ptačí. Ochrana sazenic proti okusu zvěří byla provedena ošetřením sazenic repelenty nebo výsadbou do oplocenek. Území projektu i předmětné porosty patři mezi podstatné z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. V rámci projektu byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a podporující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Před realizací:

 

Po realizaci: