Projekt přeměny PND v pásmech ohrožení LS Klášterec

 

 

Název projektu:  Projekt přeměny PND v pásmech ohrožení A a B na LS Klášterec

Registrační číslo:  16/002/08530/342/00112

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 6 887 192 Kč
Celková výše podpory EU: 3 409 160 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 3 478 032 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 17. 12. 2018

Cílem projektu byla rekonstrukce rozpadajících se porostů náhradních dřevin, zejména smrku pichlavého, rostoucích ve svazích a na náhorním platu Krušných hor, a nacházejících se v pásmu ohrožení imisemi A a B (převažuje PO A). Projektem řešené porosty se nachází v oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská v nadmořské výšce mezi 700 – 1 000 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem, Kovářská, Křimov, Perštejn a Výsluní. V rámci projektu na ploše 57,62 ha proběhla rekonstrukce porostů (výřez jedinců, štěpkování). Bylo vysázeno 210,84 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, lípa velkolistá, jedle bělokorá a jeřáb ptačí. K vysazeným sazenicím bylo aplikováno pomalu rozpustné hnojivo. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání nebo využití herbicidů (ochrana proti buřeni). Rovněž byla provedena chemická ochrana sazenic proti hlodavcům a klikorohu. U předmětných porostů byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a úpravy porostů podporující hnízdění zvláště chráněného druhu tetřívka obecného v dané lokalitě.