Projekt přeměny PND v pásmech ohrožení na LS Litvínov

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND v pásmech ohrožení A a B na LS Litvínov

Registrační číslo: 16/002/08530/342/00110

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 11 627 080 Kč
Celková výše podpory EU: 5 755 404 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 5 871 676 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 17. 12. 2018

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin, zejména smrku pichlavého, na náhorním platu Krušných hor v pásmu ohrožení imisemi A a B (převažuje PO A). Projektem řešené porosty se nacházejí v nadmořské výšce mezi 800 až 950 m. n.m. a spadají do oblasti Natura 2000 – Ptačí oblast Východní Krušné hory. Jedná se o katastrální území obcí Lom, Český Jiřetín a Osek.

V rámci projektu se na ploše 87 ha řešila rekonstrukce porostů (výřez jedinců). Narušený terén původní bagrovou kopečkovou přípravou půdy, včetně pozůstatků odvodňovací sítě, byl mechanicky upraven – srovnán dozerem, při respektování pravidelného rozprostření organické hmoty po ploše úprav. Vysázelo se 324,50 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, buk lesní a modřín opadavý. Ochrana sazenic proti okusu zvěří byla provedena ošetřením sazenic repelenty nebo výsadbou do oplocenek.

Území projektu i předmětné porosty patři mezi podstatné z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. V rámci projektu byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a úpravy porostů podporující výskyt tohoto druhu v dané lokalitě.