Rakový potok – přehrážky

 

 

Název projektu:     Rakový potok – retenční přehrážky

Registrační číslo:   17/005/08310/564/000787

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Celkové uznatelné náklady: 5 000 000 Kč
Celková výše podpory EU: 2 475 000 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 2 525 000 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 16. 11. 2018

Účelem tohoto projektu byla obnova tří stávajících kamenných přehrážek nad městysem Doubravník na Rakovém potoce, které byly v havarijním stavu. Stavební práce spočívaly ve vybourání stávajících kamenných konstrukcí a navazujícího opevnění koryta, výstavbě železobetonového jádra a jeho obložení kamenným obkladem, obnově opevnění pod přehrážkami a odstranění sedimentů ze zátopy. Výsledkem realizace je stabilizace a zamezení protékání kamenných přehrážek, které budou opět plnit svoji funkci, a to transformace povodňových průtoků, záchyt plavenin a splavenin. Stavba svým charakterem přispívá k ochránění okolních pozemků před zvýšenými průtoky v korytě toku a chrání tak obyvatelstvo před účinky povodňových průtoků.