Rekonstrukce jasanových porostů LZ Židlochovice

 

 

Název projektu: Rekonstrukce jasanových porostů LZ Židlochovice

Registrační číslo: 17/005/08410/564/000724/001

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 2 957 173 Kč
Celková výše podpory EU: 1 463 800
Příspěvek z národních zdrojů: 1 493 373 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12 . 2018

Jasan ztepilý a úzkolistý je dřevina tvořící významný podíl v druhovém složení listnatých lesů (především lužních stanovišť) v oblasti spravované lesním závodem Židlochovice. Jasany v ČR odumírají v důsledku vřeckovýtrusné zkázy jasanů. Jedná se o houbové onemocnění způsobené houbou Hymenoscyphus pseudoalbidus. Tento patogen byl do Evropy zavlečen z východní Asie. Napadána jsou vodivá pletiva a strom postupně odumírá. Projekt zahrnoval náklady na přípravu ploch pomocí půdních fréz před výsadbou nových lesních kultur na plochách, kde došlo k odumření a rozpadu jasanových porostů. Projekt zahrnoval náklady na přípravu půdy v letech 2015 – 2018 v rámci LZ Židlochovice v celkovém rozsahu 114 ha. Ostatní související a navažující lesnické činnosti za účelem obnovy lesních porostů provedly Lesy ČR LZ Židlochovice vlastními prostředky a z vlastních zdrojů v rámci běžné hospodářské činnosti.