Rekonstrukce jasanových porostů polesí Tvrdonice

 

 

Název projektu: Rekonstrukce jasanových porostů polesí Tvrdonice

Registrační číslo: 17/005/08410/564/000700/001

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 5 060 362 Kč
Celková výše podpory EU: 2 504 879
Příspěvek z národních zdrojů: 2 555 483 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12 . 2018

Projekt spočíval v rekonstrukci odumírajících jasanových porostů na polesí Tvrdonice Lesního závodu Židlochovice. Jasan je významná dřevina zdejších lužních lesů, zastoupena 38,2% ve skladbě lužních lesů v nivě řeky Moravy mezi Hodonínem Lanžhotem. Jasany odumírají v důsledku vřeckovýtrusné zkázy jasanů. Jedná se o onemocnění způsobené houbou Hymenoscyphus pseudoalbidus. Tento patogen zavlečený k nám z východní Asie v posledních letech napadá téměř všechny jasany v ČR. Onemocněním jsou postižena vodivá pletiva a strom postupně odumírá. Projekt zahrnoval náklady spojené s rekonstrukcí nejvíce poškozených porostů s vysokým podílem jasanu vynaložených v letech 2017 a 2019 na polesí Tvrdonice, tj. zahrnoval náklady na přípravu ploch před zalesněním, náklady na pořízení oplocení a dále dodavatelsky provedené práce na zalesnění ploch (v rozsahu 30,25 ha), mechanickou a chemickou ochranu mladých lesních porostů proti buřeni a ošetření proti padlí dubovému. Vysazeny byly především dub letní, habr, vrba, lípa a olše. Ostatní související a navažující činnosti za účelem obnovy lesních porostů provedly Lesy ČR LZ Židlochovice vlastními prostředky a z vlastních zdrojů v rámci běžné hospodářské činnosti.