Retenční nádrž Břežany

 

 

Název projektu:  Retenční nádrž Břežany

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002491
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 1 426 965 Kč
Celková výše podpory EU: 713 482 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 3. 10. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 30. 10. 2017

Projektový záměr řešil rekonstrukci zemní hráze, výpustného objektu a vybudování bezpečnostního přelivu. Došlo k úpravě zátopy a litorální zóny. Současně byla zrealizovaná tůň 150 m pod hrází, která vytváří příhodné životní podmínky pro živočichy vázané na vodu, zvláště pro několik druhů chráněných obojživelníků (blatnici skvrnitou a skokany ostronosého, skřehotavého, štíhlého a zeleného). Opravená nádrž na přítoku Libického potoka nyní zadržuje vodu a zároveň chrání krajinu před povodní.

Fotografie: