Retenční nádrž Skřivánek

 

Název projektu: Retenční nádrž Skřivánek

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010034

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 802 711 Kč
Celková výše podpory EU: 802 711 Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 28.08. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.03.2022

 

Projekt se nachází v k.ú. Šimanov na Moravě mimo zástavbu obce Šimanov. Na pozemcích se nacházel vzrostlý smrkový porost, v terénu bylo patrné, že se zde kdysi pravděpodobně již nádrž nacházela. V místě byl vytvořen zemní val vytvarovaný jako obvodová hráz. Tento terénní val následně posloužil jako základ pro situování obvodové hráze boční nádrže a vymezení tak prostoru budoucí zátopy.

Výstavba malé boční vodní nádrže, homogenní zemní hráze zavázaná do podloží zámkem a opatřena na vzdušné patě patním drénem. Návodní strana hráze je opevněna kamenivem. V hrázi je vestavěn betonový prefabrikovaný požerák pro manipulaci s vodní hladinou v nádrži a pro možnost vypuštění. Přítok do nádrže je zajištěn rozdělovacím objektem. Ten je tvořen vzdouvacím dřevěným prahem umístěným ve stávající vodoteči, napouštěcím korytem, náhozem, který je z pravé strany ohrazován nízkou opevněnou hrázkou (v délce 16 m pro zajištění bezeškodného průtoku Q20), v náhozu je po 16 m umístěno stavítko pro možnost regulace přítoku do nádrže. Odtok vody z nádrže přes hráz je realizován potrubím z PP, na které navazuje odtokové koryto délky 65 m zaústěné do Maršovského potoka. Nad nádrží byly zbudovány dvě neprůtočné tůně.

Vodní dílo, svojí vodní plochou, slouží jako prvek ekologické stability krajiny. Výstavbou nádrže došlo ke zlepšení zadržování vody v krajině, dále jsou zajištěny funkce ochranné, protipožární a vytvoření přirozeného vodního biotopu.