Revitalizace Chřástalí potok

 

 

Název projektu:  Revitalizace Chřástalí potok

Registrační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005925
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady:    1 011 331,72 Kč
Celková výše podpory EU: 1 011 331,72 Kč
Kraj: Jihočeský
Datum zahájení realizace projektu: 4. 10. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 8. 2019

Revitalizace Chřástalího potoka spočívala ve vytvoření nového mělkého zemního meandrujícího koryta bez jakéhokoliv opevnění, které bude podléhat přirozenému korytotvornému vývoji ve všech směrech proudění a umožní vodě při zvětšených průtocích rozliv do okolní nivy. Soutok Chřástalího potoka s recipientem je tvořen pomocí balvanité rampy, která umožňuje migrační průchodnost pro živočichy mezi těmito toky. V rámci revitalizace Chřástalího potoka byly vytvořeny tři větší tůně. Z důvodu napojení melioračního systému okolních pozemků do původního koryta a zachování funkčnosti tohoto systému bylo vybudováno tzv. podchycení drenáží. Toto podchycení drenáží je řešeno pomocí 9 drobných tůní, kde dochází ke vzdutí svedené drenážní vody k povrchu terénu a poté pozvolnému odtoku do nivy a nově vytvořeného koryta. Během revitalizace bylo nutno zachovat propustnost krajiny z hlediska hospodaření v okolí nivy toku. Proto byly nahrazeny původní trubní hospodářské přejezdy brody pro přejezd zemědělské techniky. Součástí revitalizace byla taktéž výsadba doprovodné zeleně. Jedná se celkem o 10 skupinových výsadeb a několik osamocených stromů. Umístění skupinových výsadeb je voleno tak, aby zpevňovalo zasypané koryto. Osamocené výsadby budou v budoucnu tvořit solitérní dominanty v krajině a orientační body, proto byly umístěny v blízkosti brodů. Již krátce po provedení revitalizace Chřástalího potoka je patrné zlepšení vodního režimu lokality a pozvolný návrat vodních a na vodu vázaných živočichů do okolí toku.