Revitalizace Debrného potoka

 

 

Název projektu: Debrný potok RVT, Nasavrky

Registrační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010043

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 976 909,10 Kč
Celková výše podpory EU: 976 909,10 Kč
Kraj: Pardubický
Datum zahájení realizace projektu: 3.9.2019
Datum ukončení realizace projektu: 29.11.2019

Revitalizace Debrného potoka řešila revitalizaci části vodního toku v ř. km 3,430 – 3,780 a jeho přilehlé nivy nad obcí Nasavrky v blízkosti Země Keltů na území CHKO Železné hory. Vodoteč byla před realizací směrově a technicky upravená, tok neplnil základní hydrologické a ekologické funkce. Cílem tohoto projektu bylo obnovení přirozené funkce vodního toku a přilehlé nivy. Opatření optimalizuje hydrologickou situaci v povodí, upraví splaveninový režim a zvýší ekologickou hodnotu území vytvořením nových biotopů pro podporu biodiverzity a pozitivně ovlivní krajinný ráz.

Akce zahrnovala 3 objekty – revitalizaci nivy, vybudování sedimentační tůně s plochou 247 m2 a s navržená maximální hloubkou  1m ve středu a výsadbu dřevin (15 olší). V nivě bylo modelováno nové mělké koryto miskovitého tvaru o délce 490 m. Vyšší průtoky se budou rozlévat a budou protékat potoční nivou s částečným využitím stávajícího koryta. V korytě stávajícího vodního toku byly vytvořeny hrázky-6 ks z lomového kamene s jílovým jádrem prosypané zeminou, za kterými se budou vytvářet periodické tůně.